Deklaracja członkowska - obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność” z siedzibą w (42-229) Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65 (NIP: 5732933076, REGON: 52136309600000, KRS: 0000954316).

    2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Kania, e-mail: inspektor@superiod.pl.

    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszym formularzu zgłoszenia sprawy w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

    4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zebraniem i przygotowaniem dokumentacji związanej z Pani/Pana statusem Członka Związku lub Kandydata na Członka Związku.

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo jak wymagają tego inne przepisy prawa. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator będzie przechowywał zarchiwizowane dane osobowe zgodnie z wymogami prawnymi, to jest przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą (nie dotyczy danych osobowych zawartych w publikacjach papierowych i/lub cyfrowych nośników informacji, gdzie wykorzystane dane są niemożliwe do usunięcia i/lub proces wykorzystania tych danych jest nieodwracalny).

    6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów). Odbiorcami Pani/Pana danych będą także osoby, do których dotrą drukowane materiały marketingowe i/lub publikacje i/lub cyfrowe nośniki informacji Administratora oraz osoby korzystające z kanałów komunikacyjnych, z których korzysta Administrator.

    7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.

    8. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe szczególnych kategorii, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

    9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych zawartych w publikacjach papierowych oraz na cyfrowych nośnikach danych, gdzie publikacja jest nieodwracalna).

    10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.


Udostępnij:

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.