Statut

STATUT

Niezależnego Związku Zawodowego „Wolność i Godność”

przyjęty przez Grupę Założycielską Związku Uchwałą z 7 stycznia 2022 r.

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą Rady Związku nr 4/22 z 5 marca 2022 r.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Związek Zawodowy

1. Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność” (dalej: Związek) jest ogólnopolską, samorządną, niezależną i dobrowolną organizacją, powołaną do reprezentowania ludzi pracy oraz obrony ich praw, interesów zawodowych oraz socjalnych.

2. Związek działa na podstawie Statutu, uchwalonych na mocy Statutu aktów wewnętrznych, a także powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

3. Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

4. Ilekroć w Statucie mowa jest o pracownikach, prawach pracowniczych, miejscach pracy i zakładach pracy należy przez to rozumieć wszystkie kategorie osób wykonujące pracę zarobkową na rzecz osoby trzeciej, niezależnie od stosunku prawnego, z jakiego to wynika, osoby wykonujące swoją pracę nieodpłatnie, przysługujące tym osobom prawa związane z wykonywaną przez nich aktywnością zawodową oraz miejsca wykonywania tej aktywności, chyba że co innego wynika z samego przepisu Statutu.

 

§ 2

Terytorialny zakres działania. Siedziba Związku.

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji zadań statutowych i ochrony interesu swoich członków, Związek może podejmować współpracę z innymi podmiotami na płaszczyźnie międzynarodowej.

2. Siedzibą władz krajowych Związku jest Częstochowa.

3. Związek może przystępować do międzynarodowych i międzybranżowych organizacji zrzeszających związki zawodowe i organizacje pozarządowe.

 

§ 3

Osobowość prawna Związku

1. Związek posiada osobowość prawną.

2. Nazwa i symbole Związku podlegają ochronie prawnej.

 

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU. PODMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA.

 

§ 4

Podmiotowy zakres działania Związku

Związek realizuje swoje cele i zadania, mając na względzie ochronę dóbr i interesów Członków Związku, ich rodzin, a także, w miarę możliwości, obywateli RP nienależących do Związku, którzy zwrócili się do Związku o pomoc.

 

§ 5

Cele i zadania Związku

Do celów i zadań Związku należą:

1) Obrona praw oraz interesów obywatelskich, gospodarczych i pracowniczych w szczególności w zakładach pracy;

2) Przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym w miejscach pracy;

3) Przeciwdziałanie stosowaniu przez pracodawców praktyk wymierzonych w prawo do prywatności, godność osobistą, zdrowie oraz autonomię woli pracowników;

4) Kształtowanie świadomości społecznej na temat ochrony praw pracowniczych i walki z dyskryminacją pracowników w miejscach ich pracy;

5) Monitorowanie uchwalanych i obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, aktów prawa miejscowego, wydawanych przez administrację publiczną aktów w indywidualnych sprawach, a także innej aktywności władz publicznych, które ingerują w sferę praw i wolności pracowników, a także informowanie społeczeństwa na temat znaczenia owych przepisów i aktywności

 

§ 6

Sposoby i formy realizacji celów i zadań

Związek realizuje swoje statutowe cele i zadania w szczególności poprzez:

1) Podejmowanie dozwolonych prawem interwencji w zakładach pracy oraz w innych instytucjach publicznych i prywatnych w obronie członków Związku, ich rodzin, a także innych obywateli RP, których prawa mogą być łamane;

2) Prowadzenie sporów zbiorowych, wszczynanie strajków i organizowanie innych form protestów, gdy środki takie jawią się jako konieczne lub adekwatne do ochrony praw i wolności chronionych przez Związek w ramach realizacji statutowych celów i zadań;

3) Wykorzystywanie środków masowego przekazu do informowania opinii publicznej o stwierdzanych przypadkach łamania praw pracowniczych, praktykach władzy publicznej umożliwiających łamanie owych praw i podejmowanych przez Związek działaniach służących realizacji celów i zadań określonych w § 4;

4) Współpracę z innymi związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi oraz osobami publicznymi w zakresie, w jakim współpraca taka jest możliwa i wskazana dla realizacji celów i zadań Związku;

5) Współpracę międzynarodową z podmiotów należącymi do kategorii ujętych w pkt. 4);

6) Partycypację w procesie stanowienia powszechnie obowiązującego prawa – w zakresie, w jakim jest to możliwe dla organizacji społecznych;

7) Reprezentowanie członków Związku w sporach z pracodawcami oraz innych postępowaniach prowadzonych w miejscach pracy, a także postępowaniach sądowych i administracyjnych, których przedmiot sporów czy postępowań dotyczy praw i wolności chronionych przez Związek w ramach realizacji statutowych celów i zadań.

 

 

 

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§ 7

Powoływanie jednostek organizacyjnych Związku

1. Związek powołuje swoje terenowe i inne jednostki organizacyjne na zasadach przewidzianych Statutem. 

2. Żadna z jednostek organizacyjnych Związku, przewidzianych niniejszym Statutem, nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 8

Okręg

1. Podstawową terenową jednostką organizacyjną Związku jest Okręg. 

2. Liczba i właściwość terytorialna Okręgów odpowiadają liczbie i terytoriom województw istniejących w Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 7 stycznia 2022 r. Każdy z Okręgów bierze swoją nazwę od nazwy województwa, na terytorium którego funkcjonuje.

3. Sposób powoływania i kompetencje władz Okręgu określają przepisy Statutu oraz uchwały Zarządu Krajowego.

 

§ 9

Komitety

1. W zależności od stwierdzonych potrzeb, Związek powoływać może Komitety Zakładowe, Komitety Międzyzakładowe, Zrzeszenia Komitetów oraz Międzyzakładowe Komitety Branżowe. 

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, ulegają rozwiązaniu przez Zarząd Krajowy w sytuacji, gdy przemawiają za tym względy celowości lub gdy ustanie byt zakładu pracy, przy którym dana jednostka została powołana.

 

§ 10

Komitet Zakładowy

1. Komitet Zakładowy zrzesza Członków Związku wykonujących swoją działalność zarobkową w tym samym zakładzie pracy lub u tego samego pracodawcy.

2. Komitet Zakładowy jest powoływany przez Zarząd Okręgu właściwego dla zakładu pracy, na wniosek co najmniej pięciu Członków Związku wykonujących swoją działalność zarobkową w tym samym zakładzie pracy lub u tego samego pracodawcy. Z uzasadnionych przyczyn, Zarząd Okręgu może odmówić powołania Komitetu na wniosek - odmowę taką musi uzasadnić wnioskodawcom.

3. Zarząd Okręgu sprawuje wobec Komitetu Zakładowego funkcje nadzorcze i kontrolne.

4. Do zadań Komitetu Zakładowego należy przede wszystkim koordynacja działań Członków Związku wykonujących pracę w tym samym zakładzie pracy lub dla tego samego pracodawcy, a w przypadku, gdy Komitet Zakładowy jest zdolny do nabycia uprawnień zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art.251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – realizacja tych uprawnień w sposób zgodny z celami i zadaniami Związku przewidzianymi przez Statut.

5. Zarząd Okręgu właściwy dla danego Komitetu Zakładowego, po zasięgnięciu opinii Członków Związku zrzeszonych w Komitecie Zakładowym, a także w stosunku do potrzeb Związku i możliwości, powoła organy Komitetu Zakładowego i określi zasady jego funkcjonowania oraz cele i zadania przed nim stojące. 

6. Zarząd Krajowy może, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, określić lub ujednolicić procedury powoływania Komitetów Zakładowych, strukturę ich organów oraz zadania przed nimi stojące. Zarządy Okręgów i Komitety Zakładowe zobowiązane będą dostosować się do tych procedur.

 

§ 11

Komitet Międzyzakładowy

1. Komitet Międzyzakładowy zrzesza Członków Związku z różnych zakładów pracy, których zrzeszenie w takiej strukturze jawi się jako celowe dla realizacji celów i zadań Związku przewidzianych przez Statut. W szczególności, Komitet Zakładowy realizuje zadania przewidziane dla międzyzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 34 ustawy o związkach zawodowych.

2. Komitet Międzyzakładowy może zrzeszać członków należących do różnych Okręgów.  

3. Komitet Międzyzakładowy jest powoływany przez Zarząd Okręgu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dziesięciu Członków Związku, którzy deklarują wolę przynależności do Komitetu. Z uzasadnionych przyczyn, Zarząd Okręgu może odmówić powołania Komitetu na wniosek - odmowę taką musi uzasadnić wnioskodawcom.

4. Komitet Międzyzakładowy może także powstać w wyniku przekształcenia się weń Komitetu Zakładowego lub połączenia co najmniej dwóch Komitetów Zakładowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komitet powoływany jest przez Zarząd Krajowy, który realizuje względem niego wszystkie kompetencje, jakie Statut przewiduje dla Zarządu Okręgu wobec Komitetów Międzyzakładowych zrzeszających członków należących do tego samego Okręgu.

6. Przepisy § 10 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11a

Zrzeszenie Komitetów

1. Zrzeszenie Komitetów zrzesza Komitety Zakładowe i Komitety Ponadzakładowe, których zrzeszenie w takiej strukturze jawi się jako celowe dla realizacji celów i zadań Związku przewidzianych przez Statut.

2. Zrzeszenie Komitetów może zrzeszać Komitety Zakładowe i Komitety Ponadzakładowe, należące do różnych Okręgów. 

3. Zrzeszenie Komitetów jest powoływane przez Zarząd Krajowy, z własnej inicjatywy lub na wniosek władz co najmniej dwóch Komitetów Zakładowych

4. Zrzeszenie Komitetów podlega Zarządowi Krajowemu, który określi sposób powoływania jego organów a także inne procedury i regulaminy niezbędne dla jego funkcjonowania. Zarząd Krajowy sprawuje wobec Zrzeszenia Komitetów funkcje nadzorcze i kontrolne.

5. Jeżeli Zarząd Krajowy uzna to za celowe, może delegować swoje kompetencje określone w ust. 3 i 4 Zarządowi Okręgu właściwemu dla obszaru działania jednego z Komitetów Zakładowych lub Komitetów Ponadzakładowych składających się na Zrzeszenie Komitetów.

 

§ 12 

Międzyzakładowy Komitet Branżowy 

1. Międzyzakładowe Komitety Branżowe zrzeszać mogą Komitety Zakładowe, Komitety Ponadzakładowe, Członków Związku lub podmioty zewnętrzne, wykonujące lub zrzeszające osoby wykonujące swoją działalność w ramach jednej, zdefiniowanej przez statut lub regulamin Międzyzakładowego Komitetu Branżowego dziedzinie, gałęzi lub branży gospodarki. 

2. Jeżeli Międzyzakładowy Komitet Branżowy zrzesza Członków Związku, to realizuje zadania przewidziane dla międzyzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 34 ustawy o związkach zawodowych.

3. Zarząd Krajowy powołuje Międzyzakładowe Komitety Branżowe z własnej inicjatywy, określając ich regulamin, podmioty sprawujące kontrolę i nadzór na działalnością komitetów oraz inne wewnętrzne dokumenty i procedury.

 

§ 13

Sekcja

1. Zarząd Krajowy może powołać Sekcje.

2. Sekcja zrzeszać może Członków Związku, którzy nie wykonują pracy zarobkowej pozwalającej im na zrzeszanie się w komitetach zakładowych lub za których zrzeszeniem się w ramach odrębnej jednostki organizacyjnej przemawiają względy celowości.

3. Decydując się na utworzenie Sekcji, Zarząd Krajowy nada jej regulamin określający zasady, na jakich Sekcja wraz ze swymi organami funkcjonują.

 

Rozdział IV

CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU 

§ 14

Kryteria członkostwa

1. Do Związku należeć mogą osoby wykonujące pracę zarobkową oraz inne osoby określone przepisami Statutu.

2. Przez osoby wykonujące pracę zarobkową rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej czy samozatrudnione, jeżeli nie zatrudniają, w celu wykonywania swojej pracy, innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, a ich prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy mogą być reprezentowane i bronione przez Związek.

3. Do Związku należeć mogą także emeryci, renciści i osoby bezrobotne, wolontariusze, stażyści, a także inne osoby, które świadczą pracę w rozumieniu ust. 2 bez wynagrodzenia.

4. Do Związku należeć mogą wyłącznie osoby akceptujące postanowienia Statutu oraz innych przepisów wewnątrzzwiązkowych.

5. Osobom niespełniającym kryteriów określonych w ust. 2 i 3, może zostać nadane członkostwo honorowe w Związku, na zasadach przewidzianych Statutem.

6. Do Związku nie mogą należeć osoby, których dotychczasowa aktywność w sferze publicznej lub przebieg dotychczasowej kariery zawodowej budzą uzasadnione wątpliwości co do tego, czy członkostwo takich osób w Związku nie utrudni lub uniemożliwi realizacji statutowych celów i zadań Związku.

 

§ 15

Przystąpienie do Związku

1. Osoba spełniająca kryteria członkostwa określone w § 14, która pragnie przystąpić do Związku w charakterze członka (dalej: Kandydat), zobowiązana jest dostarczyć prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską (dalej: Deklarację) do Zarządu Okręgu, na obszarze działania którego znajduje się jej zakład pracy lub siedziba jednostki organizacyjnej podmiotu, na rzecz którego podejmuje się aktywności zawodowej, a w przypadku osoby bezrobotnej, emeryta lub rencisty - miejsce zamieszkania. Wzór lub wymagania formalne Deklaracji, a także jej formę, określi Zarząd Krajowy. 

2. Po otrzymaniu Deklaracji Kandydata, Zarząd Okręgu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Deklaracji, podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata do Związku, a następnie niezwłocznie informuje Kandydata o podjęciu i treści owej uchwały.

3. Uchwała o przyjęciu Kandydata do Związku wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wraz z wejściem w życie uchwały, Kandydat nabywa członkostwo w Związku. Na żądanie nowo przyjętego członka Związku, Zarząd Okręgu wydaje odpis uchwały o przyjęciu go do Związku.

4. Uchwała o odmowie przyjęcia Kandydata do Związku powinna zawierać uzasadnienie oraz zostać doręczona Kandydatowi. Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od uchwały do Zarządu Krajowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.

5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, musi zawierać uzasadnienie. Brak uzasadnienia stanowi podstawę do odrzucenia odwołania przez Zarząd Krajowy bez merytorycznego rozpoznania.

6. Zarząd Krajowy rozpoznaje odwołanie, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Może wezwać Kandydata lub Zarząd Okręgu do udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych z rozpoznaniem Deklaracji Kandydata. 

7. Zarząd Krajowy podejmuje uchwałę o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania, o czym niezwłocznie informuje Kandydata i Zarząd Okręgu, który wydał zaskarżoną uchwałę. Z chwilą podjęcia uchwały o uwzględnieniu odwołania, Kandydat zyskuje członkostwo w Związku. Uchwała o oddaleniu musi zawierać uzasadnienie oraz zostać doręczona Kandydatowi. Uchwała o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

 

§ 15a

Uproszczony tryb przystąpienia do Związku

1. Zarząd Krajowy, kierując się dobrem Kandydatów i wynikającą z tego koniecznością usprawnienia rozpatrywania Deklaracji, może przyjąć uproszczoną procedurę rozpatrywania Deklaracji na zasadach określonych niniejszym paragrafem.

2. W uchwale o przyjęciu trybu uproszczonego, Zarząd Krajowy określa:

a) okres, przez jaki Deklaracje rozpatrywane będą w trybie uproszczonym lub określenie, czy przyjmuje się go bezterminowo;

b) czy zawieszeniu ulega standardowy tryb przystąpienia do Związku przewidziany przez § 15.

3. Kandydat składa Deklarację za pośrednictwem udostępnionego przez Zarząd Krajowy formularza w wersji elektronicznej.

4. Zarząd Krajowy rozpatruje złożone w sposób określony w ust. 2 Deklaracje niezwłocznie. 

5. Kandydat nabywa członkostwo w Związku z chwilą zatwierdzenia jego Deklaracji przez Zarząd. O dokonaniu takiego zatwierdzenia Kandydat zostaje niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną. 

6. O odmownym rozpatrzeniu Deklaracji Zarząd Krajowy informuje Kandydata niezwłocznie drogą elektroniczną, zwięźle wskazując motywy odmowy. Motywami takimi mogą być wyłącznie poważne braki formalne Deklaracji, uniemożliwiające nabycie przez Kandydata członkostwa w Związku lub niespełnianie przez Kandydata kryteriów członkostwa określonych w § 14. Od odmowy przysługuje Kandydatowi wniosek o ponowne rozpatrzenie Deklaracji. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi zawierać uzasadnienie. Ponowne odmowne rozpatrzenie Deklaracji jest ostateczne.

7. Zarząd Krajowy może w każdym momencie skrócić lub przedłużyć okres obowiązywania trybu przewidzianego niniejszym paragrafem.

 

 

§ 16

Miejsce Członków Związku w jego strukturach 

1. Członkowie Związku należą do Okręgu, w którym złożyli swoją Deklarację. Okręg ten właściwy jest we wszystkich sprawach dotyczących Członka Związku, które pozostawione zostają kompetencji władz Okręgu.

2. Zmiana przynależności do danego Okręgu przez Członka Związku jest możliwa na zasadach przewidzianych przez Zarząd.

 

§ 17

Prawa i obowiązki Członków Związku

1. Członek Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w charakterze delegata w Krajowym Zjeździe Delegatów;

b) uczestniczyć w Zjeździe Okręgowym - w Okręgu, do którego należy;

c) ubiegać się o wybór do organów Związku;

d) występować z wnioskami do organów Związku;

e) być informowanym o działalności Związku, w tym o uchwałach i zarządzeniach organów Związku;

f) korzystać z pomocy organów Związku przy ochronie swoich praw i wolności w zakresie, w jakim ochrona tych praw pokrywa się z celami i zadaniami Związku przewidzianymi przez Statut

2. Szczegółowy sposób realizacji przez Członka Związku uprawnień, o których mowa w ust. 1, określa Rada Związku.

3. Członek Związku na obowiązek:

a) czynnego i solidarnego uczestnictwa w działalności Związku;

b) przestrzegania Statutu, uchwał, regulaminów i zasad wewnętrznych funkcjonowania Związku;

c) uiszczania w terminie składek członkowskich na rzecz Związku - gdy obowiązek uiszczania takich składek został ustanowiony;

d) kierowania się w stosunku do innych członków Związku zasadami koleżeństwa i etyki;

e) dbania o dobre imię Związku, w szczególności poprzez nienadużywanie pozycji i uprawnień wynikających z członkostwa w Związku

 

§ 18

Ustanie członkostwa

1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

a) rezygnacji Członka Związku;

b) śmierci Członka Związku;

c) wykluczenia Członka Związku przez władze Związku 

2. Rezygnację z członkostwa w Związku, Członek Związku składa w formie pisemnej właściwemu Zarządowi Okręgu. Członkostwo ustaje w momencie doręczenia rezygnacji.

3. Członek Związku może zostać wykluczony ze Związku z następujących przyczyn:

a) niewywiązywania się z obowiązków przewidzianych przez § 17 ust. 3 pkt a), b), d), e);

b) niewywiązania się z obowiązku przewidzianego przez § 17 ust. 3 pkt c) - w przypadku zaległości z płatnością składek za okres 3 miesięcy;

c) zaprzestania spełniania kryteriów członkostwa w Związku przewidzianych w § 14 ust. 2 -4;

d) stwierdzenia istnienia przesłanki negatywnej członkostwa w Związku, o której mowa w § 14 ust. 6

4. O wykluczeniu Członka Związku decyduje właściwy Zarząd Okręgu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Związku. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, Zarząd Okręgu jest zobowiązany wezwać Członka Związku do złożenia wyjaśnień, chyba że okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości.

5. Uchwała o wykluczeniu Członka Związku powinna zawierać uzasadnienie oraz zostać doręczona Członkowi Związku. Członkowi Związku przysługuje prawo do odwołania się od uchwały do Zarządu Krajowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.

6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać uzasadnienie. Brak uzasadnienia stanowi podstawę do odrzucenia odwołania przez Zarząd Krajowy bez merytorycznego rozpoznania.

7. Zarząd Krajowy rozpoznaje odwołanie, o którym mowa w ust. 5, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Może wezwać Członka Związku lub Zarząd Okręgu do udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych z okolicznościami towarzyszącymi decyzji o wykluczeniu Członka Związku.

8. Zarząd Krajowy podejmuje uchwałę o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania, o czym niezwłocznie informuje Członka Związku i Zarząd Okręgu, który wydał zaskarżoną uchwałę. Z chwilą podjęcia uchwały o uwzględnieniu odwołania, Kandydat zyskuje członkostwo w Związku. Uchwała o oddaleniu musi zawierać uzasadnienie oraz zostać doręczona Kandydatowi. Uchwała o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

9. W nadzwyczajnych sytuacjach kompetencje Zarządu Okręgu w dziedzinie wykluczania Członków Związku wykonywać może Zarząd Krajowy. W takim wypadku, organem odwoławczym od decyzji Zarządu Krajowego jest Rada Związku, a przepisy ust. 4 - 8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 19

Informowanie o decyzjach ws. członkostwa

Zarząd Krajowy określi sposób informowania Kandydatów i Członków Związku o treści uchwał podjętych w sprawie ich członkostwa, doręczeń owych uchwał, a także sposób wnoszenia od nich odwołań.

 

§ 20

Członkostwo honorowe

1. Rada Związku, na wniosek Zarządu Krajowego, może nadać osobie niespełniającej kryteriów członkostwa przewidzianych w § 14 ust. 2 i 3 członkostwo honorowe.

2. Członkowi Honorowemu przysługuje wyłącznie prawo do:

a) udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów i Zjazdach Okręgowych - z możliwością zabrania głosu w charakterze doradczym, bez prawa do głosowania nad treścią uchwał;

b) występowania z wnioskami do organów Związku;

c) bycia informowanym o działalności Związku;

d) korzystania z pomocy organów Związku przy ochronie swoich praw i wolności w zakresie, w jakim ochrona tych praw pokrywa się z celami i zadaniami Związku przewidzianymi przez Statut;

e) zasiadania w Komitecie Doradczym

3. Członek Honorowy ma obowiązek dbania o dobre imię Związku, w szczególności poprzez nienadużywanie pozycji i uprawnień wynikających z członkostwa w Związku

4. Rada Związku, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Krajowego, może odebrać członkostwo honorowe osobie, która swoją działalnością godzi w dobre imię Związku.

 

 

Rozdział V

ORGANY ZWIĄZKU. REPREZENTACJA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU ZWIĄZKU.

§ 21

Organy Związku

1. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach zakreślonych przez Statut.

2. Centralnymi organami Związku są:

a) Rada Związku;

b) Zarząd Krajowy;

c) Krajowy Zjazd Delegatów

3. Organami Związku w Okręgu są:

a) Zarząd Okręgu;

b) Zjazd Okręgu

4. Obligatoryjnym organem Komitetu Zakładowego i Komitetu Ponadzakładowego, w przypadku powołania takowych, jest Przewodniczący Komitetu. Organy uprawnione do powołania owych Komitetów ustanowić mogą także inne organy Komitetów, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.

5. O strukturze organów Ponadzakładowych Komitetów Branżowych decyduje Zarząd Krajowy.

6. Związek powołać może, na zasadach określonych Statutem, Komitet Doradczy, mogący zrzeszać także osoby nie posiadające członkostwa w Związku. Komitet Doradczy nie należy do grona centralnych organów Związku w rozumieniu Statutu.

 

I. Rada Związku

§ 22 

Członkowie Rady Związku

 

1. Rada Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. Rada Związku składa się z nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż piętnastu czynnych członków, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych Statutu.

3. Ilekroć Statut lub inne przepisy wewnątrzzwiązkowe mówią o decyzji Rady Związku, należy przez to rozumieć decyzje podjęte wyłącznie przez czynnych członków Rady Związku, chyba że same przepisy mówią inaczej. W celu obliczenia większości głosów i stwierdzenia wymaganego kworum, uwzględnia się wyłącznie czynnych członków Rady Związku.

4. Czynnymi członkami Rady Związku mogą być wyłącznie pełnoprawni Członkowie Związku, którzy nie zasiadają w żadnym innym z centralnych organów Związku. Członkostwo i kadencja w Radzie Związku ulegają zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w jednym z innych centralnych organów Związku.

5. Za zgodą wyrażoną przez 3/5 członków Rady Związku, poszczególni czynni członkowie Rady Związku mogą być czasowo delegowani do pełnienia funkcji w strukturach okręgowych, zakładowych i ponadzakładowych. Przy braku takiej zgody, członek Rady Związku może objąć funkcję w strukturach, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy jednoczesnym zawieszeniu swojego członkostwa w Radzie Związku na czas pełnienia owej funkcji.

 

§ 23

Podejmowanie uchwał

1. Rada Związku podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów, przy wymaganym kworum w wysokości co najmniej połowy członków Rady Związku. W przypadku równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Związku.

2. Rada Związku wyłania ze swojego grona Przewodniczącego Rady Związku, na wniosek co najmniej trzech członków Rady Związku. Przewodniczący Rady Związku pełni swoją funkcję przez okres trwania swojej kadencji jako członka Rady Związku, chyba że zostanie odwołany uchwałą Rady Związku podjętą na wniosek co najmniej trzech członków Rady Związku lub zrezygnuje z pełnienia funkcji.

3. Rada Związku powinna zebrać się przynajmniej raz w roku. Radę Związku zwołać może jej Przewodniczący, a także, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Związku, Zarząd Krajowy. Organ zwołujący obrady proponuje porządek obrad Rady Związku, przy czym, jeśli zwołanie odbywa się na wniosek, to porządek ów musi uwzględniać punkty proponowane przez wnioskodawców.

4. Przewodniczący Rady Związku przedstawi regulamin Rady Związku, regulujący szczegółowy tryb zwoływania i przebiegu jej obrad, a także wykonywania przez nią statutowych kompetencji. Na wniosek co najmniej trzech członków Rady Związku, przyjęcie regulaminu może zostać uzależnione od głosowania.

 

§ 24

Czas trwania i ustanie członkostwa w Radzie Związku

1. Członkowie Rady Związku są powoływani na czas siedmioletnią kadencję która może być ponawiana. 

2. Do pierwszego składu Rady Związku zostają powołani wszyscy członkowie Grupy Założycielskiej Związku. 

3. O przyjęciu kolejnych członków Rady Związku z grona Członków Związku lub powołaniu obecnych członków Rady Związku na kolejną kadencję, decyduje sama Rada Związku, na wniosek co najmniej trzech członków Rady Związku, a w przypadku powołania na kolejną kadencję – jednego członka Rady Związku, za zgodą co najmniej 4/5 wszystkich czynnych członków Rady Związku.

4. O odwołaniu czynnych lub zawieszonych członków Rady Związku decyduje sama Rada Związku, na wniosek co najmniej trzech członków Rady Związku, za zgodą co najmniej 4/5 wszystkich czynnych członków Rady Związku.

 

§ 25

Zadania i kompetencje Rady Związku

Do zadań i kompetencji Rady Związku należy:

1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Krajowego;

2) Kontrola wykonywania działalności Zarządu Krajowego i jego członków pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym i wewnątrzzwiązkowym, gospodarności i celowości;

3) Nadzór nad działalnością Zarządu Krajowego;

4) Nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego;

5) Reprezentowanie Związku w umowach zawieranych z członkami Zarządu Krajowego;

6) Inne kompetencje przyznane na mocy Statutu

 

§ 26

Nadzór i kontrola nad Zarządem Krajowym

Rada Związku sprawuje funkcje nadzorcze i kontrolne wobec członków Zarządu Krajowego poprzez:

1) Udzielanie Zarządowi Krajowemu absolutorium z wykonywanej działalności;

2) Prawo udziału każdego członka Rady Związku w obradach Zarządu Krajowego w charakterze obserwatora, z możliwością zabrania głosu;

3) Prawo udziału wyznaczonego przez Radę Związku członka, w charakterze obserwatora, we wszelkich czynnościach podejmowanych przez Zarząd Krajowy;

4) Prawo do wglądu, przez grupę liczącą co najmniej trzech członków Rady Związku, we wszelką dokumentację prowadzoną przez Zarząd Krajowy;

5) Formułowanie przez Radę Związku wniosków i zaleceń, z możliwością określenia, w jakiej części są one wiążące dla Zarządu Krajowego

 

§ 27

Wykładnia Statutu

1. Wykładnia postanowień Statutu dokonywana przez Radę Związku wiąże wszystkie organy oraz Członków Związku.

2. Rada Związku dokonuje wykładni, o której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy, oraz gdy zwróci się do niej o to Zarząd Krajowy lub Krajowy Zjazd Delegatów.

 

 

II. Zarząd Krajowy

§ 28

Kompetencje i sposób podejmowania decyzji

1. Zarząd Krajowy stanowi podstawowy organ wykonawczy Związku, odpowiedzialny za wytyczanie i prowadzenie bieżącej polityki Związku oraz realizację jego celów i zadań przewidzianych przez Statut.

2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należą wszystkie sprawy, których Statut lub inne akty wewnątrzzwiązkowe nie zastrzegają do właściwości innych organów Związku.

3. Zarząd Krajowy podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów, przy wymaganym kworum w wysokości co najmniej połowy członków Zarządu Krajowego. W przypadku równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Krajowego.

4. Przewodniczący Zarządu Krajowego podejmuje decyzje w drodze zarządzeń.

5. Przewodniczący Zarządu Krajowego może:

a) czasowo lub bezterminowo delegować część swoich kompetencji wybranemu przez siebie członkowi Zarządu Krajowego;

b) ograniczyć członkowi Zarządu Krajowego zakres zadań i kompetencji w sprawach Związku nieprzekraczających granic zwykłego zarządu do określonych kategorii lub powierzyć określone kategorie spraw tylko jednemu z członków Zarządu Krajowego – z zastrzeżeniem, iż nie może ograniczyć kompetencji Skarbnika w dziedzinie finansów Związku

 

§ 29

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Krajowego

1. Zarząd Krajowy składa się z od trzech do siedmiu osób, wybieranych przez Radę Związku bezwzględną większością głosów przy wymaganym kworum w wysokości co najmniej dwóch trzecich członków Rady Związku, na trzyletnią kadencję, która może być ponawiana.

2. W przypadku powołania członka Zarządu Krajowego w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo powołanego członka kończy się wraz z kadencją Zarządu Krajowego, w skład którego został powołany.

3. Mandat członków Zarządu Krajowego wygasa wraz z:

a) dniem podjęcia przez Radę Związku uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Krajowego;

b) w przypadku odwołania pojedynczych członków Zarządu Krajowego – z dniem przewidzianym uchwałą Rady Związku;

c) w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Krajowego lub pojedynczego członka - z dniem określonym w pisemnej rezygnacji

d) w przypadku ustania członkostwa członka Zarządu Krajowego w Związku - z dniem ustania członkostwa

4. Na czele Zarządu Krajowego stoi jego Przewodniczący, wskazany przez Radę Związku w uchwale o powołaniu Zarządu Krajowego. Odwołanie lub rezygnacja Przewodniczącego powoduje skrócenie kadencji całego Zarządu Krajowego. 

5. Uchwała Rady Związku o powołaniu Zarządu Krajowego powinna wskazywać także, w gronie powołanych członków:

a) przynajmniej jednego Zastępcę Przewodniczącego, pełniącego wszystkie obowiązki Przewodniczącego i wyposażonego we wszystkie jego kompetencje w razie tymczasowej niezdolności Przewodniczącego do wykonywania funkcji;

b) Skarbnika Związku, zajmującego się sprawami majątkowymi Związku

6. Najpóźniej w ciągu miesiąca od swojego powołania, Zarząd jest zobowiązany do uchwalenia swojego regulaminu pracy. Projekt regulaminu przygotowuje Przewodniczący lub członek Zarządu Krajowego, którego Przewodniczący do tego celu delegował.

7. Rada Związku może w każdej chwili odwołać Zarząd Krajowy lub jego poszczególnych członków, a także powołać nowych członków, z poszanowaniem limitów osobowych przewidzianych przez Statut dla tego organu.    

 

§ 30

Sposób reprezentacji Związku i zaciąganie zobowiązań majątkowych

1. Zarząd Krajowy stanowi organ reprezentacji Związku, uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych, w imieniu Związku.

2. Każdy członek Zarządu Krajowego ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Związku w kategoriach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu.

3. Wskazany przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego członek Zarządu Krajowego może samodzielnie reprezentować Związek w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

4. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 3, oświadczenia woli w imieniu Związku składać może dwóch członków Zarządu Krajowego działających łącznie. Jeżeli z treści oświadczenia woli wynika rozporządzenie majątkiem Związku lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego, dla ważności i skuteczności oświadczenia jednym z członków musi być Przewodniczący lub Skarbnik.

5. Zarząd Krajowy może ustanawiać pełnomocników ogólnych lub do określonych czynności. W przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa, ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 31

Obowiązki sprawozdawcze i absolutorium

1. Zarząd Krajowy zobowiązany jest raz w roku złożyć Radzie Związku sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe i uzyskać absolutorium. 

2. W celu określonym w ust. 1 Przewodniczący Zarządu Krajowego zobowiązany jest zwołać zebranie Rady Związku na dzień przypadający najpóźniej na koniec czerwca w roku następującym po roku, za który należy przedłożyć sprawozdania.

3. Niepodjęcie przez Radę Związku uchwały o absolutorium do końca okresu, o którym mowa w ust. 2, powoduje wygaśnięcie kadencji Zarządu Krajowego. W takim wypadku § 29 ust. 3 pkt a) stosuje się odpowiednio.

 

III. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 32

Delegaci

1. Krajowy Zjazd Delegatów stanowi organ przedstawicielski Członków Związku.

2. Krajowy Zjazd Delegatów składa się z osób delegowanych przez Zjazdy Okręgowe oraz właściwe, przewidziane przez statuty i regulaminy tych jednostek organizacyjnych organy Komitetów Zakładowych, Komitetów Ponadzakładowych oraz Ponadzakładowych Komitetów Branżowych (dalej: Delegatów).

3. Każdy z podmiotów określonych w ust. 2 wyznaczyć może 2 delegatów.

4. Oprócz Delegatów, w Krajowym Zjeździe Delegatów obligatoryjnie biorą udział:

a) Przewodniczący Zarządu Krajowego lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Krajowego;

b) Przewodniczący Rady Związku lub wyznaczony przez niego członek Rady Związku

5. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą wziąć udział także, według własnej woli:

a) pozostali członkowie Zarządu Krajowego i Rady Związku;

b) członkowie Zarządów Okręgów;

c) członkowie honorowi Związku

d) członkowie Komitetu Doradczego

6. Podmioty, o którym mowa w ust. 4 i 5 mogą zabierać głos w czasie obrad, ale nie mają prawa udziału w głosowaniach nad uchwałami zjazdu.

 

§ 33

Sposób odbycia zjazdu

1. Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w siedzibie Związku lub innym, ustalonym przez organ zwołujący zjazd miejscu, wskazanym w zarządzeniu lub uchwale o zwołaniu zjazdu.

2. Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się co najmniej raz na dwa lata, a zarządzenie lub uchwała organu zwołującego zostaje podjęta co najmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem odbycia się zjazdu.

3. Zjazd poprzedzony jest Zjazdami Okręgu oraz zebraniami właściwych, przewidzianych przez statuty i regulaminy tych jednostek organizacyjnych organy Komitetów Zakładowych, Komitetów Ponadzakładowych oraz Ponadzakładowych Komitetów Branżowych. Na zjazdach i zebraniach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyłaniani są Delegaci.

4. Zjazd zwoływany jest przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego. W przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu Krajowego zaniedba obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Rada Związku. Uchwała lub zarządzenie o zjeździe powinna zawierać porządek obrad. W trakcie trwania okresu pomiędzy zwołaniem zjazdu a rozpoczęciem jego obrad, grupy składające się z co najmniej 10 Delegatów mają prawo żądać dodania określonych punktów do porządku obrad.

5. Obrady zjazdu otwiera Przewodniczący Zarządu Krajowego lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Krajowego, a w razie, gdy okaże się to niemożliwe - Przewodniczący Rady Związku lub wyznaczony przez niego członek Rady Związku.

6. Szczegółowy tryb przeprowadzania obrad zjazdu określa regulamin przeprowadzania Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwalony przez Radę Związku na wniosek Zarządu Krajowego.

 

§ 34

Uprawnienia zjazdu

Do uprawnień poszczególnych Delegatów oraz Krajowego Zjazdu Delegatów należą:

1) Wysłuchanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Rady Związku z działalności tych organów oraz samego Związku, w szczególności realizacji celów i zadań statutowych Związku oraz zadań samych organów;

2) Wysłuchanie przemówienia programowego Zarządu Krajowego na temat planowanych działań Związku w nadchodzącym okresie;

3) Zadawanie pytań, składanie wniosków i postulowanie określonych czynności związanych ze sprawozdaniami i przemówieniami, o których mowa w pkt 1) i 2);

4) Przedstawianie Zarządowi Krajowemu i Radzie Związku wniosków, skarg, zażaleń i propozycji związanych z bieżącą i przyszłą działalnością Związku;

5) Podejmowanie uchwał okolicznościowych lub wyrażających stanowisko Krajowego Zjazdu Delegatów w danej sprawie

6) Inne kompetencje lub uprawnienia określone przez Statut.

 

IV. Organy Okręgu

§ 35

Zarząd Okręgu

1. Zadaniem Zarządu Okręgu jest prowadzenie bieżącej polityki Związku w danym Okręgu.

2. Na czele Zarządu Okręgu stoi Koordynator Okręgu

3. Zarząd Okręgu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Krajowy. Zarząd Okręgu podlega Zarządowi Krajowemu i jest zobowiązany stosować się do jego wytycznych, poleceń i wskazówek. Zarząd Krajowy sprawuje także kontrolę i nadzór nad działalnością Zarządu Okręgu.

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy może delegować jednego ze swoich członków do pełnienia obowiązków Zarządu Okręgu lub jego Koordynatora. Zarząd Krajowy może także przejąć lub współdzielić z Zarządem Okręgu część powierzonych Zarządowi Okręgu kompetencji.

5. Z zastrzeżeniem powyższych ustępów, przepisy dotyczące struktury i kompetencji Zarządu Krajowego stosuje się odpowiednio.

 

§ 36

Zjazd Okręgu

1. Zjazd Okręgu stanowi organ przedstawicielski Członków Związku zrzeszonych w danym Okręgu.

2. W Zjeździe Okręgu mają prawo wziąć udział wszyscy Członkowie Związku zrzeszeni w danym Okręgu.

3. Oprócz Członków Związku zrzeszonych w Okręgu, w zjeździe mają prawo wziąć udział:

a) członkowie Zarządu Krajowego i Rady Związku;

b) członkowie honorowi Związku;

c) członkowie Komitetu Doradczego;

d) przedstawiciele Komitetów Zakładowych, Komitetów Ponadzakładowych i Ponadzakładowych Komitetów Branżowych

4. Podmioty, o którym mowa w ust. 3 mogą zabierać głos w czasie obrad, ale nie mają prawa udziału w głosowaniach nad uchwałami zjazdu.

5. Zjazd winien odbywać się co najmniej raz w roku oraz przed każdym Krajowym Zjazdem Delegatów i zwołuje go Koordynator Okręgu, a gdy ten nie wywiązał się z tego obowiązku - Zarząd Krajowy. Do obowiązków Koordynatora Okręgu należy zawiadomienie Zarządu Krajowego o zwoływanym zjeździe. 

6. Z zastrzeżeniem powyższych ustępów, przepisy dotyczące zwoływania, odbywania i uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio.

 

V. Komitet Doradczy 

§ 37

Struktura i kompetencje Komitetu Doradczego

1. Komitet Doradczy nie stanowi organu Związku w rozumieniu Statutu.

2. Zadaniem Komitetu Doradczego jest merytoryczne i faktycznie wspieranie organów Związku w realizacji przez nich celów i zadań Związku przewidzianych przez Statut.

3. W szczególności, członkowie Komitetu Doradczego, po każdorazowym otrzymaniu umocowania przez Zarząd, mogą reprezentować Związek w kontaktach międzynarodowych.

4. Do Komitetu Doradczego należeć mogą Członkowie Związku, osoby posiadające członkostwo honorowe w Związku oraz inne osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, które nie należą do Związku.

5. Członków Komitetu Doradczego bezterminowo powołuje i może odwołać Rada Związku, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Krajowego. 

6. Przewodniczący Rady Związku przewodzi Komitetowi Doradczemu.

7. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Komitetu Doradczego, a także tryb jego obrad, określi Rada Związku.

 

Rozdział VI

GOSPODARKA FINANSAMI ZWIĄZKU

§ 38

Postanowienia wstępne

1. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek jako osoba prawna.

 

§ 39

Źródła finansowania działalności

Źródłami finansowania działalności Związku są:

1) Składki członkowskie - jeżeli obowiązek ich uiszczania został uchwalony;

2) Darowizny, zapisy, dotacje;

3) Dochody z organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych - jeżeli organizacja i czerpanie dochodu z takich wydarzeń nie wypełnia znamion działalności gospodarczej w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa

 

§ 40

Składki członkowskie

1. Związek może nałożyć na Członków Związku obowiązek uiszczania składek członkowskich.

2. Decyzja o nałożeniu obowiązku składkowego należy do Zarządu Krajowego.

3. Obowiązek składkowy musi być powszechny, tj. dotyczyć wszystkich Członków Związku, niezależnie od przynależności do Okręgu czy komitetu. 

4. Uchwała o ustanowieniu obowiązku składkowego powinna zawierać:

a) wysokość składki;

b) okres, co jaki należy uiszczać składki wraz z terminami ich uiszczania;

c) sposób pobierania składki;

d) dzień powstania obowiązku, od którego należne będą składki

5. Zwiększenie wysokości składki musi zostać ustanowione z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem i musi się rozpoczynać wraz z początkiem miesiąca kalendarzowego.Za pobieranie składek członkowskich odpowiedzialny jest Zarząd Krajowy. Może delegować część ze swoich uprawnień w tym zakresie na poszczególne Zarządy Okręgów.

6. Zarząd Krajowy, na motywowany trudną sytuacją materialną wniosek Członka Związku, może zwolnić go w całości lub części z obowiązku składkowego, a także anulować istniejące zaległości z tytułu nieopłaconych składek.

 

§ 41

Zatrudnianie osób przez Związek

1. Związek może zatrudniać osoby fizyczne, w tym Członków Związku, na umowę o pracę lub zlecać wykonanie poszczególnych czynności, na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobom fizycznym, prawnym oraz innym podmiotom zdolnym do zaciągania zobowiązań.

2. W umowach z członkami Zarządu Krajowego, Związek reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Związku.

§ 42

Sprawozdawczość finansowa

Na organach Związku ciąży obowiązek sprawozdawczości finansowej przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

 

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

 

§ 43

Zmiana Statutu

1. Zmiany Statutu dokonać może Rada Związku z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Krajowego lub Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Dla każdej zmiany Statutu wymagana jest zgoda co najmniej 4/5 wszystkich czynnych członków Rady Związku.

3. O każdej planowanej, czyli jeszcze nie poddanej pod głosowanie, zmianie Statutu Rada Związku powinna poinformować organy związku, a te - Członków Związku, z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Szczególnie uzasadnione okoliczności mogą przemawiać za skróceniem tego okresu lub całkowitą rezygnacją z przewidzianej niniejszym ustępem czynności. W takim wypadku Rada Związku, poddając pod głosowanie uchwałę zmieniającą Statut, powinna wyjaśnić, w samej uchwale lub jej projekcie, motywy takiego skrócenia okresu lub rezygnacji z czynności i podać je do wiadomości wszystkich Członków Związku.

4. W okresie między ogłoszeniem o planowanej zmianie Statutu a głosowaniem nad jego zmianą, każdy Członek Związku ma prawo przekazać swoją opinię na temat projektowanych zmian Zarządowi właściwego Okręgu. Zarząd Okręgu zbiera opinie i sporządza na ich podstawie raport podsumowujący otrzymane opinie, a następnie przekazuje ów raport na ręce Zarządu Krajowego. Zarząd Krajowy, po zebraniu raportów z Okręgów, przekazuje je Radzie Związku, która powinna zapoznać się z nimi przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu.

 

§ 44

Rozwiązanie Związku

1. Procedurę rozwiązania Związku wszczyna Rada Związku, a gdy jest to niemożliwe - Zarząd Krajowy a przepisy Statutu określające kompetencje i obowiązki Rady Związku związane z rozwiązaniem Związku stosuje się odpowiednio do Zarządu Krajowego.

2. Rada Związku podejmuje decyzję o wszczęciu procedury rozwiązania Związku większością 4/5 wszystkich czynnych członków. Uchwała o wszczęciu procedury powinna zawierać postanowienia co do przeznaczenia likwidowanego majątku Związku oraz sposobu zabezpieczenia jego dokumentacji.

3. Po podjęciu uchwały o wszczęciu procedury, Rada Związku zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów, chyba że jest to z przyczyn niezależnych od Rady Związku niemożliwe. 

4. Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w danym zjeździe Delegatów.

5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, pozwala Radzie Związku, jeżeli taka będzie wola większości członków, o której mowa w ust. 2, podać się do natychmiastowej dymisji. W takim wypadku, Krajowy Zjazd Delegatów wybiera nowy skład Rady Związku, stosując odpowiednio przepisy Statutu. Równocześnie z dymisją Rady Związku następuje dymisja Zarządu Krajowego.

6. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, zobowiązuje Zarząd Krajowy do przeprowadzenia likwidacji majątku Związku oraz zabezpieczenia jego dokumentacji. 

 

 

§ 45

Przepisy przejściowe

1. Bieg wszystkich, przewidzianych niniejszym Statutem, terminów określających czas trwania kadencji i czas na zwołanie organów, biegnie od dnia wpisania Związku do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Organy i jednostki organizacyjne, które Statut zobowiązuje do uchwalenia lub funkcjonowania na podstawie odrębnych regulaminów, niezależnie od innych postanowień Statutu mają 6 miesięcy od wpisu, o którym mowa w ust. 1, na przygotowanie, uchwalenie lub wdrożenie owych regulaminów. Do tego momentu, funkcjonować mogą na podstawie zarządzeń porządkowych wydawanych przez przewodniczących owych organów lub jednostek organizacyjnych.

3. Przez okres 6 miesięcy od dnia zebrania założycielskiego Związku:

a) składy osobowe Rady Związku i Zarządu Krajowego nie muszą spełniać przewidywanych przez Statut minimalnych wymogów dotyczących ilości członków, z zastrzeżeniem, iż członków owych organów, w każdym wypadku, musi być co najmniej dwoje;

b) funkcję Skarbnika Związku można łączyć z innymi funkcjami w Zarządzie Związku

4. Członkowie Grupy Założycielskiej Związku zyskują członkostwo w Związku bez składania Deklaracji.

5. Uchwałę o ustaleniu pierwszego adresu siedziby Związku podejmuje Rada Związku.

6. Związek wstrzymuje powołanie Okręgów do momentu osiągnięcia liczebności uzasadniającej funkcjonowanie struktur terenowych. Zarząd Krajowy sukcesywnie powoływać będzie do istnienia kolejne Okręgi. Kierując się względami celowości, w przypadku, gdy struktury wszystkich Okręgów nie są jeszcze powołane, Zarząd może zadecydować o tymczasowej przynależności Członków Związku do Okręgu innego niż ten, który wynikałby ze statutowej właściwości miejscowej.

7. Zarząd Krajowy może tworzyć Okręgi Tymczasowe, obejmujące swoją właściwością terytorium więcej niż jednego województwa.

8. Do czasu rejestracji Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym, powołany przez Grupę Założycielską Komitet Założycielski zastępuje w niezbędnym zakresie Zarząd Krajowy i to na nim spoczywają obowiązki związane z rejestracją Związku w sądzie rejestrowym, w tym dokonanie zgłoszenia organów Związku.

9. Do czasu rejestracji Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rada Związku nadawać może członkostwo w Związku w trybie uproszczonym.

10. Do czasu powołania organów terenowych jednostek organizacyjnych, Zarząd Krajowy wykonuje wszystkie kompetencje zastrzeżone dla Zarządów Okręgów oraz organów wykonawczych komitetów, z zastrzeżeniem innych przepisów przejściowych. W sprawach, w których przysługuje odwołanie od decyzji organów terenowych, organem odwoławczym od decyzji Zarządu Krajowego jest Rada Związku.

11. Do 31 grudnia 2024 r. zawiesza się tryb przystąpienia do Związku określony w § 15 Statutu, wprowadzając do tego czasu tryb uproszczony przewidziany przez § 15a. Zarząd Krajowy może zadecydować o skróceniu okresu obowiązywania trybu uproszczonego.

 

 

§ 46

Przepis końcowy

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz akty wewnątrzzwiązkowe wydawane przez upoważnione do tego organy.

 


Udostępnij:

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.